sPiTV

Production details
Name
sPiTV
URL
https://spi.tu-ilmenau.de/spitv
Production begin
Oct 29, 2007
Production end
unset
Mediathek folder
sPiTV

Assets

Asset Mediathek folder Operations
sPiTV 17. KW - Folge 344 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 18.01 - 24.12 | Nachrichten mit Kira | 2023 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 18.04 - 24.04 | Campusnews KW 16 | 2022 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 18. KW - Folge 345 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 19. KW - Folge 346 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 19. KW - Folge 406 Not in mediathek
sPiTV | 20.07 -27.07 | Urlaubstipps & DIY Bleichen | 2020 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 20.10-25.10 | Kickelhahnwanderung | 2020 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 20. KW - Folge 347 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 21.06 - 04.07 | Quarantäne - Vlog | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 21.12 - 28.12 | 21 Weihnachtsfakten | 2020 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 22.11 - 28.11 | 25 Jahre iSTUFF | 2021 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 23.05 - 29.05 | News mit Laura | 2022 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 23.06 -05.07 | Vereinsangebot aktuell | 2020 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 23.11 - 29.11 | Nachrichten mit Kira | 2022 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 23. KW - Folge 348 iSTUFF / sPiTV
sPiTV 24. KW - Folge 349 Verhütung iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 25.01 - 31.01 | Nachrichten mit Dome | 2023 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 25.04 - 01.05 | News mit Kira | 2022 iSTUFF / sPiTV
sPiTV | 25.05 - 30.05 | Wie geht´s den Clubs? | 2021 iSTUFF / sPiTV