sPiTV | 01.02 - 07.02 | Jahresr├╝ckblick 2020 | 2021